Principai

Koks yra pagrindinis žmogaus gyvenimo tikslas? 

Dievą pažinti, mylėti, garbinti ir Jam tarnauti yra artimiausias žmogaus tikslas šiame pasaulyje, o džiaugtis per amžius laime Dieve – jo galutinis tikslas ir paskirtis. Tarnaudamas Dievui žmogus gali išgelbėti savo sielą. Viskas žemėje sukurta tam, kad padėtų žmogui pasiekti amžiną palaimą po mirties.

 

Kaip tai susiję su mokymu? 

Jei bendrystė su Dievu yra pagrindinis kiekvieno žmogaus gyvenimo tikslas, būtų absurdiška tai ignoruoti mokykloje. Todėl mums reikia tokios mokyklos koncepcijos, kurioje Dievas yra svarbiausias, kurioje Dievo žodis yra priimamas ir perduodamas, išlaikant ištikimybę Šventajam Raštui ir Tradicijai.

Popiežius Pijus XI savo garsiojoje enciklikoje apie mokymą (Divini illius Magistri) sakė:

„Būtina, kad visas mokymas ir visa mokyklos organizacija, mokytojai, programos ir knygos, kiekvienoje disciplinoje, vadovaujami ir motiniškai prižiūrimi Bažnyčios, veiktų pagal krikščionišką dvasią; tam, kad religija tikrai būtų visą jaunimo išsilavinimą vainikuojantis pagrindas; ir taip turėtų būti kiekvienoje mokyklos klasėje, ne tik pradinėse, bet ir vidurinėse bei aukštesniosiose mokymosi institucijose.“

 

Ar verta pasirinkti nekatalikišką mokyklą? 

Popiežiai griežtai kritikavo ateistines ar tikėjimo atžvilgiu neutralias mokyklas, nes jos organizuojamos taip, tarsi Dievas neegzistuotų:

1917 m. kanonų teisės kodekso 1374 paragrafe teigiama, kad vaikai negali lankyti nekatalikiškų, neutralių ar mišrių mokyklų; išimtys įmanomos tik vyskupo leidimu.

„Iš to plaukia, kad vadinamoji neutrali arba pasaulietinė mokykla, nuo kurios religija atskirta, prieštarauja pagrindiniams edukacijos principams.“
(Pijus XI, Divini illius magistri, 1929 m.)

„Taip pat katalikai negali pripažinti kitų mišrių mokyklų (…), kuriose mokiniams yra teikiamas atskiras religinis išsilavinimas, bet likusiose pamokose mokiniai kartu su nekatalikais yra mokomi nekatalikų mokytojų.“
(Pijus XI, Divini illius magistri, 1929 m.)

Net 2-asis Vatikano susirinkimas pripažino pareigą pasirinkti katalikišką mokyklą:

„Katalikams tėvams jis primena pareigą, kai tik įmanoma ir kur tik įmanoma, patikėti savo vaikus katalikiškoms mokykloms, pagal išgales jas remti ir bendradarbiauti su jomis savo vaikų gerovei.“ (Deklaracija Gravissimum educationis)

 

Kokios išvados plaukia iš to, kas pasakyta?

Kiekvienas krikščionis yra pašauktas prisidėti prie katalikiškų mokyklų įkūrimo ir tinkamo jų veikimo bei augimo užtikrinimo. Prisidėti galima įvairiai. Tam, kad turėtume kokybišką išsilavinimą užtikrinančias katalikiškas mokyklas, reikalingas ir tėvų, ir vienuolių, ir dvasininkų, ir nesusituokusių pasauliečių bei jaunuolių indėlis.

Esmiškai svarbu turėti aiškią pagrindinio tikslo viziją: krikščioniškojoje mokykloje turi būti akcentuojama Dievo pažinimo ir meilės svarba. Kiti pedagoginiai tikslai niekada neturi prieštarauti žmogaus galutiniam tikslui.